2011 m. balandžio 30 d. šaukiamas LASF narių eilinis rinkiminis suvažiavimas

Suvažiavimo vieta: Viešbučio „Kaunas” konferencijų salė;
Adresas: Laisvės alėja 79, Kaunas;
Registracijos pradžia – 10.00 val.
Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

KANDIDATŲ Į LASF PREZIDENTUS VEIKLOS PROGRAMOS:

 1. Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus VALDO JONUŠIO veiklos programa 2011-2014 metams;
 2. Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus ROMO AUSTINSKO veiklos programa 2011-2014 metams;
 3. Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus GINTARO JONO FURMANAVIČIAUS veiklos programa 2011-2014 metams.

Kandidato į LASF prezidentus Romo Austinko siūlomi kanditatai į LASF valdymo organus.

Suvažiavimo darbotvarkės projektas:

 1. LASF Prezidento-Tarybos ataskaitos išklausymas;
 2. Revizijos komisijos ataskaitos išklausymas;
 3. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės už 2010 metus, atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitas, tvirtinimas;
 4. 2011 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos bei LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti tvirtinimas;
 5. LASF prezidento rinkimai;
 6. LASF viceprezidentų rinkimai;
 7. LASF tarybos narių rinkimai;
 8. LASF Revizinės komisijos rinkimai;
 9. Kiti klausimai.

Nariai savo pasiūlymus dėl darbotvarkės projekto, kitų papildomų klausimų gali pateikti raštu ne vėliau kaip iki 2011 kovo 16 dienos, LASF administracijai elektroniniu paštu: lasf@lasf.lt arba faksu: 8-37 350106. lasf@lasf.lt

SVARBŪS PRANEŠIMAI LASF NARIAMS:

1. Informacija nariams dėl atstovavimo teisės LASF narių eiliniame rinkiminiame suvažiavime, 2011-03-01
2.Dėl įgaliojimų suteikimo asmenims balsuoti LASF narių eiliniame rinkiminiame suvažiavime, 2011-04-04.
Priedas. Įgaliojimo pavyzdžio forma.

LASF nariui nesumokėjus nario mokesčio iki einamųjų metų kovo 15 d. tokio nario narystė LASF nedelsiant automatiškai nutrūksta ir narys laikomas pašalintu dėl finansinių įsipareigojimų nevykdymo. LASF nariui iki narystės pabaigos pateikus raštišką prašymą Tarybai dėl asocijuotos narystės, tampama asocijuotu LASF nariu be atskiro Tarybos sprendimo. (LASF Įstatų 3.6 p. ).

2011 m. kovo 23 d. LASF tarybos posėdyje patvirtinta suvažiavimo darbotvarkė, atsižvelgiant į gautus LASF narių pasiūlymus

Suvažiavimo darbotvarkė:

 1. LASF Prezidento-Tarybos ataskaitos išklausymas;
 2. Revizijos komisijos ataskaitos išklausymas;
 3. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės už 2010 metus, atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitas, tvirtinimas;
 4. 2011 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos, 2011 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti bei pasikeitimų nuo 2012 m. tvirtinimas;
 5. LASF prezidento, viceprezidentų, tarybos narių ir Revizinės komisijos atšaukimas;
 6. LASF prezidento rinkimai;
 7. LASF viceprezidentų rinkimai;
 8. LASF tarybos narių rinkimai;
 9. LASF Revizinės komisijos rinkimai;

PAPILDOMA INFORMACIJA
2011-03-28 Pranešimas, dienraštyje „Lietuvos žinios” – čia.
2011-03-29 Pranešimas, LASF nariams, išsiųstas registruotais laiškais kartu su suvažiavimo medžiaga – čia.
LASF narių sąrašas, patvirtintas Tarybos posėdyje, Protokolo Nr. 2011-02, Priedas Nr.1 – čia.
2011 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti bei pasikeitimų nuo 2012 m. projektas – čia.
LASF rinkimų komisijos ir balsų skaičiavimo komisijos darbo nuostatai, patvirtinti LASF taryboje, Protokolo Nr. 2011-02, Priedas Nr. 6 – čia.
LASF narių pasiūlymai kandidatų į LASF valdymo organus – čia.

Informacija apie 2011 metų eilinį LASF narių suvažiavimą: LASF Tarybos nutarimu 2011 m. kovo 26 d. suvažiavimas atšauktas ir paskelbta nauja LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo data 2011 m. balandžio 30 d.

2011 metų kovo 26 dieną, „Kauno“ viešbučio konferencijų salėje, Laisvės alėja 79, Kaunas, vyks 2011 metų eilinis LASF narių suvažiavimas. Dalyvių registracijos pradžia 10.00 val., Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

2010-12-21 dienos LASF Tarybos posėdyje nutarta patvirtinti sekantį eilinio LASF narių suvažiavimo darbotvarkės projektą:

Preliminari Darbotvarkė:

 1. Galiojančių LASF įstatų atskirų straipsnių keitimas, redagavimas, papildymas;
 2. LASF Prezidento-Tarybos ataskaitos išklausymas;
 3. Revizijos komisijos ataskaitos išklausymas;
 4. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės, atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitas, tvirtinimas;
 5. LASF pajamų – išlaidų sąmatos bei LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti tvirtinimas.

Siūlymus dėl papildomų klausimų įtraukimo į eilinio LASF narių suvažiavimo darbotvarkę galite siųsti iki 2011 metų vasario 8 dienos. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti

Informacija apie 2010 metų eilinį LASF narių suvažiavimą.

Į eilinį LASF narių suvažiavimą kviečiami tiek tikrieji tiek asocijuoti LASF nariai. Tikrųjų narių atstovai suvažiavimo metu turi turėti paštu išsiųstą medžiagą bei delegato mandatą.
2010 m. kovo 27 dieną, šaukiamas eilinis LASF narių suvažiavimas, kuris vyks „Kauno” viešbutyje, Laisvės al. 79, Kaunas.
Registracijos pradžia – 10:00
Suvažiavimo pradžia – 11:00

Susipažinti su LASF Prezidento – Tarybos ataskaita ir jos priedais už 2009 metus, galite ČIA.
lasf@lasf.lt, faksu: 8-37 350106 , ne vėliau nei iki 2010 vasario 10 dienos.
registracijos pradžia – 10:00, suvažiavimo pradžia – 11:00.
Primename, kad 2010 metų kovo 27 dieną šaukiamas eilinis LASF narių suvažiavimas. Išankstinė LASF narių suvažiavimo darbotvarkė ČIA
Siūlymus dėl papildomų klausimų įtraukimo į eilinio LASF narių suvažiavimo darbotvarkę galite siųsti iki 2010 metų vasario 10 dienos. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.
Šiuo metu, gauti pasiūlymai iš LASF nario ASK „ASAI” dėl LASF įstatų.

Iki 2010 metų vasario 10 dienos, papildomai buvo gautas Kauno ASK „Asai” pasiūlymas dėl ASF įstatų.
Taip pat, LASF narys, VšĮ. „Jonušio autosportas” pateikė naujų LASF įstatų redakciją eilinio LASF narių suvažiavimo, vyksiančio 2010-03-27 dieną, svarstymui. VšĮ. „Jonušio autosportas” pateikta nauja LASF įstatų redakcija ČIA.
2010 metų vasario 10 dienos LASF tarybos posėdyje, atsižvelgiant į gautus LASF narių pasiūlymus, patvirtinta galutinė eilinio LASF narių suvažiavimo darbotvarkė. Su ja susipažinti galite ČIA.

2010-02-23 LASF nariams ( paštu, registruotais laiškais) išsiųsta suvažiavimo dokumentacija, „LASF nario suvažiavimo delegato mandatas” bei lydraštis, su kuriuo galite susipažinti – ČIA.

PRANEŠIMAS Nr.2
2009-03-12 d. Dienraštyje „Lietuvos žinios” išspausdintas skelbimas „DĖL LASF NARIŲ SUVAŽIAVIMO”.

PRANEŠIMAS Nr.1
LASF NARIAMS 2009-03-09

DĖL LASF NARIŲ SUVAŽIAVIMO

Informuojame, kad LASF taryba gavo iš LASF narių pastabų su pasiūlymais dėl eilinio LASF narių suvažiavimo rengimo procedūrų pažeidimų. Šiose pastabose ir pasiūlymuose buvo nurodyti grubūs suvažiavimo sušaukimo terminų nesilaikymo ir viešo paskelbimo procedūriniai pažeidimai, kurie buvo pradėti vykdyti 2008 m. lapkričio 12 dieną. Siekiant, kad suvažiavimas vyktų laikantis LASF įstatų reikalavimų ir, kad būtų užtikrintos LASF narių teisės diskusijose dėl LASF įstatų, LASF taryba, 2009-03-05 dienos posėdyje, protokolo Nr. 5, nusprendė:
1. nutraukti eilinio LASF narių suvažiavimo, numatyto, 2009 m. kovo 21 dieną, vykstančias suvažiavimo pasirengimo procedūras.
2. skelbti naują suvažiavimo datą – 2009-05-16 dieną, pradedant visas eilinio LASF narių suvažiavimo sušaukimo procedūras iš naujo.

Atsižvelgiant į tai, pranešame, kad LASF narių Suvažiavimas vyks 2009 metų gegužės mėn. 16 dieną (šeštadienį), viešbučio “Kaunas” konferencijų salėje, adresu: Kaunas, Laisvės al. 79.

SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS:

 1. LASF revizijos komisijos ataskaitos išklausymas;
 2. Asociacijos LASF finansinės atskaitomybės vertinimas ir tvirtinimas bei 2009 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
 3. Galiojančių LASF įstatų taisymas arba naujų priėmimas;
 4. LASF Tarybos narių rinkimai;
 5. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas;
 6. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas;
 7. LASK pataisymų tvirtinimas;
 8. LASF apeliacinio pirmininko ir narių rinkimai;
 9. Einančiųjų pareigas LASF Revizijos komisijos narių atšaukimas;
 10. LASF revizijos komisijos (revizoriaus) darbo nuostatų tvirtinimas;
 11. LASF revizinės komisijos (revizoriaus) rinkimai;
 12. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei asocijuotų LASDF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžių tvirtinimas;
 13. LASF veiklos krypčių ir formų numatymas ir nustatymas;
 14. Dėl LASF „Garbės vardo“ apdovanojimų suteikimo.

Papildoma informacija

 1. Pranešimas apie Suvažiavimo sušaukimo datą ir darbotvarkės projektas, visiems LASF nariams išsiųstas registruotais laiškais, 2009-03-09;
 2. Primename, kad pasiūlymus dėl darbotvarkės projekto, kitų papildomų klausimų galite pateikti raštu ne vėliau kaip 45 dienos iki Suvažiavimo, t.y. iki 2009 m. balandžio 1 dienos;
 3. Pasiūlymus dėl Suvažiavimo dienotvarkės, parašome siųsti el. paštu: lasf@lasf.lt arba paštu į LASF būstinę esančią Kaune, Draugystės g. 19.

LASF generalinis sekretorius Ričardas Rupkus

LASF narių suvažiavimo, vykusio 2010-03-27 dieną, protokolo išrašas

Eilinio LASF narių Suvažiavimo, vykusio 2009-05-16, protokolas
Informacija
PRANEŠIMAS Nr.5 Suvažiavimo medžiaga – čia

PRANEŠIMAS Nr.4
2009-03-25 d. Įvyko išplėstinis žiedo komiteto susirinkimas.

Susirinkime buvo aptarti šiuo metu galiojantys LASF įstatai ir naujų LASF įstatų projektas 2A.
LASF Įstatų projektas 2A – ČIA
Priedas. LASF struktūros schema – ČIA

Už LASF naujų Įstatų projektą 2A pasisakė (pasirašė) susirinkime dalyvaujantys šie LASF nariai:
VšĮ “Jonušis autosportas”
VšĮ “Itokos lenktynių komanda”
KSK “Oktanas”
LASK “Krosas”
K. Girdausko ASK
Sporto klubas “Traseras”
VšĮ ASK “4 STAM”
Lietuvos automobilių klubas
ASK “Autoralis”
Kauno automobilininkų klubas
VšĮ “Automaksis”
Sporto klubas “Evera”

PRANEŠIMAS Nr. 3
Pranešimas LASF ralio, žiedo, kroso, teisėjų, 4×4, kitų sporto šakų, senjorų, SVO, techninių reikalavimų komitetų pirmininkams:

Tam, kad būtų sklandžiai pasirengta ir praeitų eilinis LASF narių suvažiavimas, kuris vyks 2009-05-16 dieną, Kaune, tikslinga iš anksto pasirengti preliminarios suvažiavimo darbotvarkės klausimais. Todėl, prašome Jūsų, iki 2009-04-01 dienos, pravesti Jūsų komitetų narių išplėstinius susirinkimus ir atsiūsti posėdžių medžiagas šiais klausimais:

 1. Parengti galimų kandidatų į komitetų narius ir pirmininkus sąrašą.
 2. Parengti galimų kandidatų į LASF apeliacinio teismo pirmininkus bei arbitrus sąrašą.
 3. Parengti galimų kandidatų dėl LASF „garbės vardo“ apdovanojimo suteikimo sąrašą.
 4. Pateikti pasiūlymus dėl galiojančių įstatų arba naujos redakcijos įstatų pakeitimo.
 5. Pateikti pasiūlymus dėl LASF apeliacinio teismo nuostatų keitimo ar papildymo.
 6. Pateikti pasiūlymus dėl LASK pataisymų.
 7. Taip pat pasisakyti kitais preliminarios LASF suvžiavimo darbotvarkės klausimais.

Visi, iki 2009-04-01 dienos, Jūsų gauti pasiūlymai bus pateikti LASF įstatų nustatyta tvarka, svarstymui eilinio LASF narių suvažiavimo metu. Po 2009-04-01 dienos gauti pasiūlymai nebus įtraukiami į eilinio LASF narių suvažiavimo darbotvarkę, kadangi tai prieštarauja galiojantiems LASF įstatams. Pasiūlymus teikite kartu su įvykusiu išplėstinio susirinkimo protokolu ir su dalyvavusių narių sąrašu (su parašais). Susirinkimo medžiagą prašome pristatyti į LASF būstinę. Nuo Jūsų aktyvumo dalyvaujant parengiamąjame suvažiavimo etape, priklausys eilinio LASF suvažiavimo eiga. Apie rengiamų išplėstinių LASF komitetų posėdžių laiką bei vietą prašome informuoti LASF sekretoriatą, kad juose galėtų dalyvauti generalinis sekretorius ar LASF tarybos nariai.

Šis pranešimas buvo išsiūstas 2009-03-18 dieną, visiems LASF komitetų pirmininkams.

Pagarbiai,

Išankstinė (preliminari) eilinio LASF narių suvažiavimo darbotvarkė ČIA
Pasiūlymus į eilinio LASF narių suvažiavimo darbotvarkę prašome siųsti adresu: Draugystės g. 19 – 344, Kaunas, elektroniniu paštu


Į viršų ↑
loading