Svarbus pranešimas dėl 2012 m. LASF narių eilinio suvažiavimo sušaukimo.

2012-01-10 LASF taryba priėmė nutarimą , vadovaujantis LASF Įstatais, nuo 2012-01-12 pradėti oficialias LASF narių eilinio suvažiavimo sušaukimo procedūras ir apie tai LASF narius informuoti viešai paskelbiant dienraštyje „Lietuvos žinios” ir elektroniniame LASF puslapyje.
Informuojame, kad 2012 m. kovo mėn. 31 dieną įvyks LASF narių eilinis suvažiavimas. Suvažiavimo vieta: viešbučio „Kaunas“ konferencijų salė.
Adresas: Laisvės alėja 79, LT-44297 Kaunas.
Dalyvių registracija: nuo – 10.00 val. iki – 10:55 val.
Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

Suvažiavimo darbotvarkė:

 1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2011 mets pristatymas;
 2. Revizijos komisijos ataskaitos už 2011 pristatymas;
 3. LASF 2011 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitas;
 4. LASF 2012 m. pajamų ir išlaidų sąmatos, LASF narių stojamojo ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžių redakcijos ir papildymo tvirtinimas;
 5. LASF organo „Drift‘o komiteto“ steigimas;
 6. LASF tarybos nario – „Drift‘o komiteto“ pirmininko rinkimai;
 7. LASF tarybos nario – Saugaus varžybų organizavimo komiteto pirmininko rinkimai;
 8. LASF tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko rinkimai;
 9. Galiojančių LASF įstatų redakcinio projekto tvirtinimas;
 10. Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių papildymų ir(ar) pakeitimų tvirtinimas;
 11. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis projektas);
 12. LASF Apeliacinio tesimo darbo nuostatų tvirtinimas (jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis projektas);
 13. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų tvirtinimas(jeigu bus patvirtintas LASF įstatų redakcinis projektas);
 14. Apeliacinio teismo pirmininko ir Apeliacinio teismo arbitrų rinkimai (jeigu Suvažiavime nepriimamas redakcinis LASF įstatų projektas), arba Apeliacinio teismo pirmininko ir Apeliacinio teismo arbitrų įgaliojimų pratęsimas iki LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo. (2012 m. gegužės mėn. baigiasi įgaliojimai);
 15. Dėl Tarybos siūlymo suteikti „LASF Garbės vardo” apdovanojimą Vikiui Olekai.

Primename, kad LASF narių eiliniame suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF nariai, sumokėję 2012 m. LASF nario mokestį iki 2012 m. kovo 15 d.
2012-02-29 LASF narių eilinio Suvažiavimo medžiaga, registruotais laiškais, išsiųsta LASF nariams.
Šiam suvažiavimui yra teikiami 2012-01-10 LASF tarybos posėdyje patvirtinti LASF veiklą reglamentuojančių norminių dokumentų projektai.

LASF narių eilinio suvažiavimo priedai:

 1. LASF komitetų ataskaitos;
 2. KSK JUTA Pasiūlymas dėl kandidato į LASF Tarybos nario -Drift’o komiteto pirmininko pareigas;
 3. VšĮ Nemuno žiedas Pasiūlymas dėl kandidato į Drift’o komiteto pirmininko pareigas: 1 lapas, 2 lapas;
 4. Vilniaus SVC Pasiūlymas dėl kandidato į Drift’o komiteto pirmininko pareigas;
 5. Galiojančių LASF įstatų redakcinis projektas, Nr. L/2012-02-07;
 6. VšĮ „Jonušis autosportas” lASF Įstatų projektas;
 7. Lietuvos automobiliu sporto kodekso straipsnių papildymų ir pakeitimų projektas, Nr. K/2012-02-07;
 8. Utenos MGEAR klubo pasiūlymai „Dėl „neklasifikuojamų varžybų” statuso”;
 9. VšĮ „Nemuno žiedas” : 1. Dėl LASK straipsnių pakeitimų. 2. Neklasifikuojamų varžybų nuostatų projektas;
 10. Atsižvelgiant į LASF Įstatų redakcinį projektą, teikiami su redakciniu projektu tiesiogiai susiję reglamentuojančių dokumentų redakciniai projektai:

Skelbiame LASF tarybos patvirtintą pasirengimo LASF narių suvažiavimui procedūrų grafiką:
Sausio 31 d. – iki šios dienos turi būti paskelbta viešai ( dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir internetiniame tinklalapyje www.lasf.lt, LASF nariams Suvažiavimo data, vieta ir darbotvarkės projektas.
Vasario 15 d. – paskutinė diena, kai priimami LASF narių pasiūlymai dėl Suvažiavimo darbotvarkės projekto ir kitų papildomų klausimų.
Vasario 20 arba 21 d. – Tarybos posėdis dėl gautų LASF narių pasiūlymų dėl Suvažiavimo darbotvarkės projekto ir kitų papildomų klausimų ir galutinės Suvažiavimo darbotvarkės parengimas. Mandatinės komisijos sudarymas.
Vasario 29 d. – paskutinė diena, kai Suvažiavimo darbotvarkė ir su ja susijusi medžiaga turi būti išsiųsta LASF nariams registruotais laiškais.
Kovo 20 arba 21 d. – Tarybos posėdis, kuriame tvirtinamas Mandatinės komisijos pateiktas LASF narių sąrašas, kurių delegatai turi balso teisę dalyvauti Suvažiavime.
Kovo 31 d. – LASF narių eilinis suvažiavimas.

Prašome visų LASF narių:
– susipažinti su šiais LASF veiklą reglamentuojančiais norminių dokumentų redakciniais projektais ir iki 2012 m. vasario 15 dienos teikti pasiūlymus bei pastabas. Jūsų pasiūlymai bei pastabos bus publikuojami LASF elektroniniame puslapyje, skyriuje – Suvažiavimas ir įtraukti į Suvažiavimo medžiagą. Papildymus, pakeitimus, pasiūlymus gali teikti tik LASF narių ir asocijuotų narių vadovai arba jų įgalioti asmenys.

Svarbus pranešimas LASF nariams dėl Tarybos narių Ralio komiteto ir SVO komiteto pirmininkų atsistatydinimo ir naujų kandidatų į šias pareigas teikimo
2012-02-21 d. LASF Taryba gavo dviejų Tarybos narių SVO komiteto pirmininko Algirdo Bilevičiaus ir Ralio komiteto pirmininko Ričardo Abelkio atsistatydinimo iš pareigų prašymus.
Vadovaujantis LASF įstatais, kai atsistatydina Tarybos narys – Komiteto pirmininkas, artimiausiame Suvažiavime turi būti renkamas naujas Tarybos narys. Atsižvelgiant į tai, jog artimiausias Suvažiavimas vyks 2012-03-31 d. ir šiuo metu LASF narių pasiūlymų priėmimas jau yra pasibaigęs, Taryba siekdama užtikrinti LASF narių teises numatytas LASF įstatų 4.1.6. p. „Siūlyti kandidatus į LASF Tarybą, komitetus, nuolatines ir laikinas komisijas“, 2012-02-21 priėmė nutarimą pratęsti LASF narių siūlymų priėmimą dėl kandidatų į Tarybos narius Ralio komiteto pirmininkus, Saugaus varžybų organizavimo (SVO) komiteto pirmininkus bei šių Komitetų narius teikimo. Kandidatų siūlymai priimami LASF sekretoriate iki 2012-03-07 d. darbo pabaigos. Kandidatus gali teikti tik LASF nariai, pateikdami Kandidato trumpą aprašymą pasirašytą LASF nario vadovo ar jo įgalioto asmens. Kandidatų siūlymai su jų aprašymais bus skelbiami LASF internetiniame tinklalapyje.
Primename, jog Suvažiavimo metu teikti naujus pasiūlymus jau nebus galima.

Gauti LASF narių pasiūlymai, pastabos, komentarai:
2012-01-06 LASF nario – Utenos MGEAR klubo;
2012-01-18 – VšĮ „Nemuno žiedas” : 1. Dėl LASK straipsnių pakeitimų. 2. Neklasifikuojamų varžybų nuostatų projektas.
2012-02-14 – KSK JUTA Pasiūlymas dėl kandidato į LASF Tarybos nario -Drift’o komiteto pirmininko pareigas;
2012-02-14 -VšĮ Nemuno žiedas Pasiūlymas dėl kandidato į Drift’o komiteto pirmininko pareigas:
1 lapas, 2 lapas;
2012-02-15 LASF nario –Vilniaus SVC Pasiūlymas dėl kandidato į Drift’o komiteto pirmininko pareigas;
2012-03-05 LASF nario VšĮ „M-Rally team” „Kandidato į LASF ralio komiteto pirmininkus ir komiteto narius teikimas”;
2012-03-06 LASF nario Lietuvos Porsche klubo „Kandidatų į LASF ralio ir SVO komiteto pirmininkus bei narius teikimas”;
2012-03-07 LASF nario K. Girdausko ASK „Pasiūlymas„;
2012-03-07 VšĮ „Nemuno žiedas” pranešimas dėl išsotijimo iš LASF narių. Pažymime, kad VšĮ „Nemuno žiedas” pateikė pastabų dėl LASK str. pakeitimo, LAS kodekso projektą bei pasiūlymus į Drift’o komiteto pirmininko pareigas;
2012-03-07 LASF nario VšĮ „Automotoprojektai” Siūlymas dėl ralio komiteto ir SVO komiteto narių išskyrimo;
2012-03-07 LASF anrio VšĮ ASK AJAGS Pasiūlymas.


Į viršų ↑