Užuojata Jurgio Marculano šeimai ir artimiesiems.

JURGIS MARCULANAS

 Gimė Kaune 1934 m. birželio 8 d. tarnautojo šeimoje. Mokėsi Kauno 8-oje vidurinėje, mokykloje (dabar „Saulės”). Mokykloje pasižymėjo organizaciniais sugebėjimais, buvo kūno kultūros kolektyvo tarybos nariu, sporto sienlaikraščio redaktoriumi, eilės sporto šakų mokyklos rinktinių nariu. 1957 metais už antitarybinę veiklą suėmus ir nuteisus 10-ties metų bausme jo tėvą Aleksandrą Marculaną, beje „Darbo rezervų” sporto draugijos Lietuvoje organizatorių, buvo priverstas palikti mokyklą ir pradėti dirbti ir mokytis Kauno darbo jaunimo vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1952 metais. Dirbdamas Žemės Ūkio, vėliau Vandens Ūkio projektavimo institutuose organizavo dirbančiųjų krepšinio komandas, žaidė jose. Tuo pačiu metu aktyviai teisėjavo miesto ir respublikos varžybos.

1956 m. spalio mėn. J. Marculanas buvo pakviestas dirbti Kauno miesto Kūno Kultūros ir Sporto komitete treneriu, instruktoriumi. Buvo geras sportinio ir komiteto organizacinio darbo vadovas. Jo vadovaujamos sporto šakos (stalo teniso, dviračių, motorlaivių, kulkinio ir stendinio šaudymo ir kitos) tuo metu užėmė aukštas vietas ne tik respublikoje, bet ir Sąjungoje. Jis asmeniškai dalyvavo visų sporto šakų Kauno m. sekcijų trenerių, teisėjų kolegijų darbe. Jis buvo vienas iš darbo su vaikais, jų gyvenamuose vietose, vaikų sporto švenčių pradininkų. Nežiūrint į didžiulį darbo krūvį komitete Jurgis Marculanas aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo išrinktas respublikinės motociklų sporto sekcijos (dabartinės federacijos) prezidiumo nariu, respublikinės teisėjų kolegijos pirmininku. 1959 metais išrinktas SDAALR Kauno auto-moto klubo tarybos pirmininku. Jo iniciatyva, tais metais Kaune, buvo atgaivintos automobilių sporto varžybos, 1960 m. pravestos pirmosios pokario respublikos autoralio varžybos, Kauno ralis 1960, Lietuvos ralio pirmenybės-1960, 1962 metais, drauge su keliais sporto aktyvistais, organizuoja pirmąją Lietuvoje kartingo sekciją ir toliau aktyviai dalyvauja plėtojant šią auto sporto šaką. Tuo pačiu metu Jurgis Marculanas padedamas auto sporto aktyvistų, dalyvavo Kačerginėje įruošiant „Nemuno žiedo“ lenktynių trasą skirtą auto-moto bei dviratininkų žiedinėms lenktynėms, kurioje eilę metų vyko stambiausios TSRS ir tarptautinės varžybos.

1964 metais Jurgis Marculanas dalyvavo kuriant Kaune motorlaivių sporto vystymo centrą – motorlaivių sporto klubą „Neptūnas”, kuriame nuo 1967 metų liepos 1 dienos dirbo sporto bazių viršininku, vėliau instruktoriumi. Jis padėjo sukurti ir pastatyti sportinę bazę prie Kauno marių bei plėtojo šią sporto šaką. Jo vadovaujamos Lietuvos rinktinės ne kartą iškovodavo pergales ir prizines vietas ne tik Lietuvos bet ir TSRS čempionatuose. Tuo metu Jurgis Marculanas buvo Lietuvos motorlaivių sporto federacijos pirmininko pavaduotoju ir Lietuvos Respublikos teisėjų kolegijos pirmininku.

Nuo 1965 metų lapkričio mėnesio Jurgi Marculaną tuo metinis Kauno Radijo gamyklos direktorius Valentinas Minkus pakviečia dirbtį į („Banga”) SDAALR rajoninio komiteto pirmininko pareigas. Čia pagrindinį dėmesį jis skyrė techninių sporto šakų vystymui, sujungęs automobilių, šaudymo, radijo, motorlaivių, skraidyklių, buriavimo ir povandeninio sporto sekcijas. Klubo gyvavimo metais klube buvo paruošta 20 sporto meistrų, 5 tarptautinės klasės sporto meistrai, 45 kandidatai į sporto meistrus. Klubo narių tarpe buvo nusipelnęs sporto meistras Kastytis Girdauskas, Stasys Brundza, tarptautinės klasės meistrai Arvydas Girdauskas, Vidmantas Čiutelė, Jonas Sagatauskas, Romas Jakučionis, Stasys Malinauskas ir kiti, (auto sportas), pasaulio čempionas ir rekordininkas A. Vingrys, Europos čempionas R. Almonaitis (radijo sportas), sporto meistrai – TSRS čempionai S. Adomaitis, J. Mitkus (motorlaivių sportas), Andrius Vadauskas (auto sportas) ir kiti žinomi to meto Lietuvos sportininkai.

Jurgio Marculano vadovavimo metais Lietuvos čempionais tapo „Bangos” autoralio, motorlaivių, skraidyklių, buriavimo, šaudymo sporto šakų komandos bei sportininkai. „Bangos” STK turėjo puikią sporinę bazę – automobilius, motorinius laivus, skraidykles, jachtas, sportinius ginklus ir kt. Buvo įrengta puiki šaudykla, garažai ir auto dirbtuvės. Puikiose „Bangos” sportininkų pasiekimuose didelė dalis yra Jurgio Marculano įdėto darbo.

1988 metais Jurgis Marculanas buvo vienas iš iniciativinės grupės narių, kurie dalyvavo atstatant Lietuvos automobilių kluba, kuriame ilgus metus aktyviai dirbo.

Nuo 1989 metų panaikinus SDAALR, Jurgis Marculanas dirbo „Bangos sporto klubo“ instruktoriumi, 1994 m. birželio 8 d., naikinant Kauno radijo „Bangos” gamyklą, jis išėjo į pensiją.

1999 metais, aktyviai dalyvavo steigiant Lietuvos automobilių sporto federaciją bei renkant pirmąjį Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentą Anatoliju Jankūną.

Būdamas pensijoje Jurgis Marculanas aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Buvo renkamas stalo teniso klubo „Banga” tarybos sekretoriumi, šios sporto šakos Kauno m. federacijos nariu. Nuo 1994 m. jis buvo Lietuvos krepšinio „A” lygos techninis komisaras.

Jurgis Marculanas savo visą gyvenimą buvo pašventes sportui, surinkes didžiulį sporto istorijos archyvą, jis buvo vadinamas Lietuvos sporto metraštininku, paskutiniais metais aktyviai dalyvavo Tarptautinės automobilių sporto veteranų asociacijos veikloje, padėdavo organizuoti ir pravesti Lietuvos automobilių sporto meistrų veteranų, teisėjų veteranų velykinius, kalėdinius slalomus bei padėdavo organizuotį ir Tarptautinius ralius „Kauno ruduo“ Kastyčiui ir Arvydui Girdauskams atmintį.

Už aktyvų sportinį bei organizacinį darbą Jurgis Marculanas, ne kartą buvo apdovanotas daugybę vyriausybių, sportinių visuomeninių ir kitų organizacijų garbės raštais, garbės ženklais, padėkomis, vertingais apdovanojimais, atminimo ženklu „Fizinės kultūros žymūnas” (1967m.), už kartingo vystymą Lietuvoje apdovanotas Kūno Kultūros ir Sporto departamento prie Lietuvos vyriausybės atminimo medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui” (1992.05.29), 65- mečio proga apdovanotas garbės medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui” (Nr. 0007, 1999.06.08), Kūno Kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos respublikos vyriausybės, už nuoširdų darbą, plėtojant automobilių sportą Lietuvoje (2009-07-08), Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atminimo medalių, už aktyvią veiklą plėtojant automobilių sportą Lietuvoje 70 metų jubiliejaus proga. Lietuvos automobilių sporto federacija apdovanojo Lietuvos automobilių sportui 80-mečio medaliu už automobilių sporto populiarinimą Lietuvoje. Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas apdovanojo automobilių sporto veteraną 85- metų jubiliejaus proga Jurgi Marculana atminimo plakete 2020.01.11. ttuo metinis Lietuvos automobilių federacijos prezidentas Saulius Girdauskas 85-ojo gimtadienio proga apdovanojo Lietuvos automobilių sporto federacijos atminimo medalių už nuopelnus Lietuvos automobilių sportui. 

Labai gaila, kad po sunkios ir ilgos ligos 2020.08.20. Jurgis Marculanas mirė.

Visos Lietuvos automobilių sporto bendruomenės vardu reiškiame nuoširdžią užuojatą Jurgio Marculano šeimai, artimiesiems bei draugams. 

2020-08-25 (antradienį) nuo 9:00 val. Jurgis Marculanas bus pašarvuotas „Tylos“ namuose, Jonavos g. 220, Kaunas.

2020-08-26 (trečiadienį)  13:00 val. Jurgis Marculanas išnešamas.


Į viršų ↑
loading