Svarbiausi 2020 m. norminių aktų pakeitimai

Norime Jus supažindinti su svarbiausiais 2020 m. norminių aktų pakeitimais, kurie patvirtinti 2019-12-19 LASF Tarybos posėdyje, Protokolo Nr. 12

Svarbiausi Licencijų išdavimo ir kategorijų suteikimo tvarkos pakeitimai:

13. Licencijos išduodamos LASF nariams, LASF narių nariams ar fiziniams asmenims (jei ko kito nenustato šios taisyklės), įrašytiems į Pareiškėjų paraiškas ar LASF nario narių sąrašus, per 2-5 darbo dienas nuo privalomų Licencijai gauti dokumentų pateikimo ir apmokėjimo dienos per E-LASF sistemą. Fiziniams asmenims išduodamos vienkartinės arba individualios vairuotojo licencijos (metinės M kategorijos), kurias išduoda LASF sekretoriatas arba LASF per varžybų Organizatorius. Vienkartinės Vairuotojo licencijos išdavimo tvarką nustato šių Taisyklių V ir VI skyriai.

29. Individuali vairuotojo licencija – tai registracijos pažymėjimas, suteikiantis teisę fiziniam asmeniui dalyvauti automobilių sporto varžybose, atstovauti savo, kaip Pareiškėjo interesus varžybų metu. Individualios licencijos savininkui pareiškėjo licencija neišduodama, aukščiausia individualios vairuotojo licencijos kategorija yra M kategorija.

56. Vairuotojai turintys metines D Junior, D ar Tarptautinės kategorijos vairuotojo licencijas per vienerius kalendorinius metus, gali būti įtraukti į dvi skirtingas Pareiškėjų licencijas. Nustatytos kategorijos vairuotojo licencijos privalo galioti toje sporto disciplinoje, kurioje vairuotojas varžysis. Pareiškėjas, norintis į savo Pareiškėjo licenciją įtraukti vairuotoją, kuris jau yra įtrauktas į kito Pareiškėjo licenciją, privalo gauti Pareiškėjo, kurio Pareiškėjo licencijoje yra įrašytas vairuotojas, raštišką sutikimą. Ir tik tuomet galima kreiptis el. paštu lasf@lasf.lt  dėl vairuotojo įtraukimo į naujo Pareiškėjo licenciją.

60.3.1. Asmuo nevėliau nei prieš 5 kalendorinius pilnus metus turėjo LASF ar kitos ASF D kategorijos Vairuotojo licenciją, bei privalomai išlaikiusiam atitinkamos automobilių sporto disciplinos teorinių žinių patikrinimo egzaminą. Dėl išimtinių atvejų išduoti D kategorijos licenciją sprendžia atitinkamos sporto disciplinos komitetas protokoliniu sprendimu apie tai informuodamas LASF sekretoriatą.

LASVOVT pakeitimai:

18 straipsnis. 4 p. Varžybų vadovas gali eiti ir varžybų sekretoriaus pareigas bei turėti pavaduotojus (LASK 11.11.1. str.). Visose A lygos varžybose varžybų vadovas privalo turėti varžybų vadovo pavaduotoją (kalbantį lietuvių ir anglų kalbomis).

27 straipsnis. 2 p. 8 pap. Vyriausias Gydytojas arba varžybų gydytojo pareigas einantis asmuo (toliau– varžybų gydytojas) – varžybų organizatorius A lygos varžybose (išskyrus Kitų sporto disciplinų bei 4×4 Komitetų administruojamuose automobilių sporto varžybose) privalo parinkti asmenį pagal LR galiojančius teisės aktus, turintį licencijuojamos veiklos (medicinos praktikos) sąlygų laikymosi patvirtinimą, bei žinantį pažangaus gyvybės palaikymo traumos atveju (ATLS) principus. Išsamios varžybų gydytojo funkcijos ir pareigos aprašomos SVO reglamente. Varžybų gydytojas suderinęs su SKK pirmininku varžybų metu gali atlikti arba įpareigoti kitą oficialų asmenį, atlikti sportininkų ar oficialių asmenų blaivumo patikrinimą. Kitų sporto disciplinų bei 4×4 komitetų administruojamuose automobilių sporto varžybose ar kitų sporto disciplinų žemesnio lygio varžybose šias pareigas eina varžybų vadovas, o medicininę pagalbą suteikia privalomai varžybose esančios greitosios pagalbos medicinos tarnybos arba asmuo, turintis galiojančią medicinos gydytojo licenciją ir pirmos pagalbos suteikimo priemones. Visi varžybų metu įvykę incidentai, kai buvo suteikta medicininė pagalba dalyviams, žiūrovams ir kt., turi būti fiksuojama raštu ataskaitoje ir perduodama SKK ar varžybų vadovui bei pristatoma į LASF su visa varžybų dokumentacija.

LAVOVT 3 priedas. Papildyta Mini ralio ir kitų C lygos varžybų draudimo suma ne mažiau nei 14500. Street Race varžybų draudimo suma 14500 eurų.

LASVOVT 5 priedas. Automobilių sporto disciplinų trasų tikrinimo įkainių pakeitimai.

LASVOVT 7 priedas. Blaivumo patikra varžybų metu (naujas priedas)

LASK pakeitimai:

13.4.1 p. Nepatenkinus protesto, protesto depozitas, kartu su protestu per Organizatorių pristatomas į ASF.

2020-2021 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti papildymai:

    LASF tikrojo nario mokestis LASF asocijuoto Nario mokestis
3.2.3 c) Už vienkartinę  (išduodamą varžybų dieną) „E“ kategorijos vairuotojo licenciją. Vairuotojas su vienkartine „E“ kategorijos licencija dalyvauja varžybose tik asmeninėje įskaitoje. 

Buhalterinis kodas: E vienkartinė galiotų nuo 2021-01-01

20 Eur  

20 Eur

 

3.2.5 a) Už ( metinę) nacionalinę M kategorijos vairuotojo licenciją

Buhalterinis kodas: M

Galiotų nuo 2021-01-01

20 Eur

 

20 Eur

 

  c) Už vienkartinę  (išduodamą varžybų dieną) M kategorijos vairuotojo licenciją. Vairuotojas su vienkartine „M“ kategorijos licencija dalyvauja varžybose tik asmeninėje įskaitoje. 

Buhalterinis kodas: M vienkartinė Galiotų nuo 2021-01-01

10 Eur

 

10 Eur

 

  d) Už (metinę)  individualią nacionalinę M kategorijos vairuotojo licenciją 

Galioja nuo 2020-01-01

30 Eur
3.7.12 Žiedo čempionato dalyvio registracijos mokestis

Galioja nuo 2020-01-01

150 Eur
3.7.14 Kroso čempionato dalyvio registracijos mokestis

Galioja nuo 2020-01-01

50 Eur
3. 7.15 Ralio-kroso čempionato dalyvio registracijos mokestis

Galioja nuo 2020-01-01

50 Eur


Į viršų ↑
loading