Svarbus pranešimas LASF tikriesiems nariams dėl neeilinio LASF tikrųjų narių suvažiavimo sušaukimo

LASF Taryba, vykdydama 2013-03-30 d. LASF narių suvažiavimo nutarimą, 2013-05-14 d. priėmė nutarimą sušaukti neeilinį LASF tikrųjų narių suvažiavimą (toliau – Suvažiavimas) vienu darbotvarkės klausimu: „LASF Tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko rinkimai“.
Suvažiavimas šaukiamas 2013-09-17 d. adresu Draugystės g. 19, Kaunas, UAB „Bangos energetika“ salėje. Delegatų registracijos pradžia 17 val., Suvažiavimo pradžia 18 val.

Kandidatų į LASF Tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko pareigas teikimus, su jų sutikimais ir veiklos aprašymais, gali teikti tik LASF tikrieji nariai iki 2013 m. rugpjūčio 3 d.

Šiuo pranešimu yra pradedamos oficialios 2013-09-17 d. Suvažiavimo sušaukimo procedūros ir šis pranešimas yra paskelbtas viešai 2013-05-20 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“. Kviečiame LASF tikruosius narius aktyviai dalyvauti teikiant kandidatus į LASF Tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko pareigas, vadovaujantis LASF įstatų nustatytais terminais. Tik nuo Jūsų išreikštos valios, priklauso kam bus patikėtas automobilių ralio sporto šakos administravimas, reglamentų ir taisyklių rengimas, varžybų organizatorių parinkimas, varžybų kalendoriaus sudarymas ir t.t. LASF veiklą reglamentuojantys norminiais aktai nustato, jog tik Komitetas gali priimti sprendimus susijusius su konkrečia sporto šaka ir šių sprendimų pakeisti joks kitas LASF organas neturi galios (išskyrus LASF Apeliacinį teismą).

Vadovaujantis LASF įstatų 7.4.4. p. neeiliniame Suvažiavime svarstomi tik tie klausimai, kurie buvo inicijuoti Tarybos (kai jos iniciatyva yra šaukiamas Neeilinis suvažiavimas) ar Tikrųjų narių reikalavime sušaukti Neeilinį suvažiavimą. Papildomi pasiūlymai ir klausimai į Neeilinio suvažiavimo darbotvarkę neįtraukiami.

LASF Prezidentas Gintaras Furmanavičius


Į viršų ↑
loading