Informacija dėl 2015 m. LASF valdymo organų rinkiminio suvažiavimo sušaukimo

Post
                  thumbnail

Informacija Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) tikriesiems nariams

Visa informacija susijusi su LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų  rinkiminiu) 2015 m. kovo 28 d. suvažiavimu skelbiama https://www.lasf.lt/suvaziavimai/.

2015-02-25

Informacija Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) tikriesiems nariams:

 2015-02-17 d. LASF tarybos nutarimu buvo patvirtinta 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminio) suvažiavimo pravedimo vieta ir laikas, bei galutinė 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminio) suvažiavimo darbotvarkė.

Vadovaujantis LASF tarybos 2015-02-17 d. nutarimu, informuojame Jus, jog LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminis) suvažiavimas (toliau-Suvažiavimas) įvyks 2015 metų kovo 28 dieną.

Suvažiavimo vieta: viešbučio ”Kaunas” konferencijų salė.

Adresas: Laisvės alėja 79, LT-44297 Kaunas.

Dalyvių (LASF tikrųjų narių, kandidatų į LASF tarybos narius)  registracija į Suvažiavimą vyks: nuo  09.30 iki 10.45 val.

Dalyviai, atvykę į registraciją vėliau nei 10.45 val., į Suvažiavimą nebus registruojami ir nebus leidžiama dalyvauti Suvažiavime.

Suvažiavimo pradžia 11.00 val.

Suvažiavimo darbotvarkė:

1.   Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2014 metus pristatymas.

2.   LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas.

3.   LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas.

4.   LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas.

5.   LASF 2014 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas, atsižvelgiant į audito ataskaitą.

6.   LASF 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7.   2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių, patvirtintų 2014-03-29 d. LASF tikrųjų narių suvažiavime, tikslinimas bei 2016 metų LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių tvirtinimas.

8.   LASF prezidento rinkimai.

9.   LASF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas.

10. LASF tarybos narių (Viceprezidentų, Komitetų pirmininkų) rinkimai.

11. LASF Revizijos komisijos ir narių rinkimai. (Siūloma šį klausimą perkelti į kitą Suvažiavimą, nes negauta pasiūlymų į Revizijos komisijos narius. Esamai LASF Revizijos komisijai pavesti eiti pareigas iki kol bus išrinkta nauja LASF Revizijos Komisija).

12. Dėl „LASF garbės ženklo“ apdovanojimų suteikimo E. Martinėnui ir A. Rymoniui.

 Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai priimti į LASF tikruosius narius iki 2014-09-09 ir iki 2015m. kovo 15 d, sumokėję 2015 metų LASF tikrojo nario mokestį.

Į suvažiavimą svečių teisėmis kviečiami visi kandidatai į LASF tarybos narius. Į Suvažiavimą, svečių teisėmis pakviesti, kandidatai į LASF tarybos narius privalo užsiregistruoti LASF sekretoriate iki 2015 m. kovo 20 d.

 Neužsiregistravę, LASF sekretoriate, kandidatai į LASF tarybos narius iki 2014-03-20 d. į Suvažiavimą nebus įleidžiami. 2015-03-28 d. atvykusių į Suvažiavimą kandidatų į LASF tarybos narius registracija vyks nuo 9.30 iki 10.45. Pavėlavę į registraciją kandidatai į Suvažiavimą nebus įleidžiami.

LASF asocijuoti nariai į Suvažiavimą nekviečiami ir nebus įleidžiami.

Pasibaigus Suvažiavimui, toje pačioje viešbučio ”Kaunas” konferencijų salėje, vyks spaudos konferencija, į kurią kviečiami visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos) atstovai. Apie spaudos konferencijos laiką, Taryba, visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos) atstovus, informuos atskiru pranešimu ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Suvažiavimo.

Išsami informacija apie pasirengimą Suvažiavimui bei su Suvažiavimu susijusi medžiaga bus patalpinta Suvažiavimo medžiagoje, kuri LASF tikriesiems nariams 2015-02-25 dieną bus išsiųsta paštu, registruotais laiškais bei paskelbta LASF tinklalapyje https://www.lasf.lt/suvaziavimai/ .

2014-09-16

DĖL LASF TIKRŲJŲ NARIŲ (LASF VALDYMO ORGANŲ RINKIMINIO) SUVAŽIAVIMO

Informuojame Jus, jog 2014-09-09 d. LASF tarybos nutarimu yra skelbiama, kad LASF tikrųjų narių (LASF valdymo organų rinkiminis) suvažiavimas (toliau-Suvažiavimas) įvyks 2015 metų kovo 28 dieną.

Suvažiavimo vieta: ”Kauno viešbutis” konferencijų salė.

Adresas: Laisvės alėja 79, LT – 44297 Kaunas.

Dalyvių registracijos pradžia – 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

Preliminari Suvažiavimo dienotvarkė:

 1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2014 metus pristatymas.
 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas.
 3. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas.
 4. LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2014 metus pristatymas.
 5. LASF 2014 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
 6. LASF 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. 2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių patvirtintų 2014-03-29 d. LASF tikrųjų narių suvažiavime tikslinimas bei 2016 metų LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių tvirtinimas.
 8. LASF prezidento rinkimai.
 9. LASF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas.
 10. LASF tarybos narių ( Viceprezidentų, Komitetų pirmininkų) rinkimai.
 11. LASF Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai.
 12. LASF Garbės prezidento (ų) rinkimas (i).
 13. Dėl 2015 m. „LASF garbės ženklo“ apdovanojimo.

Vadovaujantis LASF įstatų 4.3. p., 2015-03-28 d. Suvažiavime dalyvauti turi teisę LASF tikrieji nariai, priimti į LASF tikruosius narius iki 2014-09-09 ir iki 2015 m. kovo 15 d sumokėję 2015 metų LASF nario mokestį.

LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo darbotvarkės papildymo, bei kandidatus į LASF prezidento, Tarybos narių (Viceprezidentų, Komiteto pirmininkų), LASF Revizijos komisijos pirmininko ir narių pareigas, gali teikti: faksu Nr. +370 37 350106, arba skanuotus el.paštu lasf@lasf.lt arba paštu adresu Draugystės g. 19-344, Kaunas, iki 2015 metų vasario 10 dienos imtinai. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu.

Į Suvažiavimo darbotvarkę LASF tikrųjų narių pasiūlymai bus įtraukti ir Suvažiavime nagrinėjami tik tų LASF tikrųjų narių, kurie iki 2015-03-15 d. bus sumokėję 2015 metų LASF tikrojo nario narystės mokestį.

Atsižvelgiant į tai, jog 2015-03-28 d. yra šaukiamas LASF valdymo organų rinkiminis Suvažiavimas, tam, kad būtų užtikrintas sklandus Suvažiavimo procedūrų pravedimas, vadovaujantis LASF įstatų 7.9. p., į šį Suvažiavimą svečiai nebus kviečiami. Svečiais yra laikomi ir LASF asocijuoti nariai (LASF įstatų 5.4.5.p.)“.


Į viršų ↑
loading