2024 M. KOVO 23 D. LASF TIKRŲJŲ NARIŲ EILINIO RINKIMINIO SUVAŽIAVIMO PRELIMINARI DARBOTVARKĖ, DATA, VIETA, LAIKAS

2024 m. sausio 12 – 14 d. LASF Tarybos nutarimu, Protokolo Nr. 2024-01, patvirtinta 2024-03-23 d. eilinio, rinkiminio Tikrųjų narių suvažiavimo data, vieta, laikas.

Pranešimas apie LASF 2024 m. kovo 23d. Eilinio rinkiminio Tikrųjų narių suvažiavimo datą, vietą, laiką ir preliminarią darbotvarkę VĮ ,,Registrų centras“ el. leidinyje

Suvažiavimo data: 2024 m. kovo 23 d.

Suvažiavimo pradžia – 2024 m. kovo 23 d. 11.00 val.

Suvažiavimo vieta – Kauno technikos kolegija

Adresas – Tvirtovės al. 35, 50155, Kaunas

Dalyvių registracijos pradžia – 10.00 val.

Planuojama Suvažiavimo pabaiga – 14.00 val.

Preliminari suvažiavimo darbotvarkė:

  1. LASF Tarybos – Prezidento ataskaitos už 2023 m. pristatymas;
  2. LASF 2023 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą;
  3. LASF 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  4. Etikos kodekso tvirtinimas;
  5. Apeliacinio teismo narių rinkimai;
  6. Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas;
  7. Garbės ženklų skyrimas nusipelniusiems asmenims;
  8. 2024 – 2030 m. LASF strateginio plano tvirtinimas;
  9. LASF Prezidento rinkimai.

Elektroniniais laiškais Tikrieji nariai informuojami apie Suvažiavimo datą, laiką ir vietą bei preliminarią darbotvarkę (įtraukiant keičiamų dokumentų projektus, nurodytus 7.3.1, 7.3.7 – 7.3.9. p.) ne vėliau nei iki vasario 1 d. 

Tikrieji nariai kandidatūras į Valdymo ir Drausmės organus bei pasiūlymus dėl preliminarios darbotvarkės (įskaitant dokumentų projektus) gali pateikti ne vėliau nei iki kovo 1 d. el. paštu lasf@lasf.lt arba adresu Savanorių pr. 56, Kaunas. Šis terminas gali būti pratęstas Tarybos nutarimu.

Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2024 metų narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu (jeigu numatyta įstatuose). Vadovaujantis LASF Įstatų 4.3. p.: LASF valdymo organų kadencijos pabaigos metais dėl naujų Tikrųjų narių priėmimo nesvarstomi nuo 2024 m. sausio 1 d. iki šio Suvažiavimo galutinių nutarimų priėmimo dienos.

LASF Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2024 m. vasario 15 d.

Taip pat skirti delegatą dalyvauti Suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2024-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriate.

Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el. paštu ir patalpinta http://www.lasf.lt/suvaziavimai/.

Apie Suvažiavimo datą, laiką, vietą ir preliminarią darbotvarkę LASF narius įsipareigoja LASF administracija informuoti skelbimu VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje iki vasario 1 d., išsiųsti LASF narių el. paštais informaciją bei paskelbti www.lasf.lt puslapyje.

Preliminarios darbotvarkės dokumentų projektus atsiųsime atskiru laišku iki vasario 1 d.

Remiantis LASF įstatų 9.9.2 p., kandidatas į Prezidentus privalo pateikti savo gyvenimo aprašymą, kuriame nurodomas minimalus pageidaujamas darbo užmokesčio dydis (neto), bei rinkiminę programą. Taip pat, turi būti pateikiamas ir sutikimas eiti prezidento pareigas. Visus dokumentus, teikdamas siūlymą, pateikia LASF Tikrasis narys.


Į viršų ↑
loading