Kaip tapti LASF nariu

Norėdami įsilieti į gausią ir oficialią (pripažintą tiek LR valdžios institucijų, tiek tarptautinės FIA federacijos) Lietuvos automobilių sporto visuomenę, Jūs turėtumėte prisijungti prie Lietuvos automobilių sportą propaguojančių ir kultivuojančių klubų įkurtos asociacijos – Lietuvos automobilių sporto federacijos (sutrumpintai – LASF).

Šios asociacijos pagrindinius tikslus apibrėžia, veiklą reglamentuoja ir Narių teises bei pareigas įtvirtina – LASF įstatai.

Pagrindiniai LASF tikslai – sporto plėtojimas, oficialių Lietuvos čempionatų vykdymas, santykių tarp automobilių sporto visuomenės reguliavimas ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis.

Nuo 2008 metų, LASF atsirado dvi narystės formos – „tikroji” narystė ir asocijuota narystė.

Atsižvelgdami į tai, kokia kryptimi Jūsų klubas vysto automobilių sporto veiklą, Jūs tūrėtumėte pasirinkti vieną iš narystės formų.
Be abejo, tapdami tikraisiais LASF nariais ne tik įgyjate visas LASF nario teises, t.y. – galite naudotis LASF teikiamomis paslaugomis, dalyvauti LASF veikloje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus Komitetams, LASF Tarybai, Suvažiavimui, gauti iš LASF informaciją apie LASF veiklą, Tarybos ir komitetų posėdžiuose priimtus sprendimus, bei skirti delegatą dalyvauti ir balsuoti Suvažiavime, – bet galite palankiomis sąlygomis dalyvauti Lietuvos automobilių sporto čempionatuose (LASF narys nemokamai gauna vieną pareiškėjo licenciją, kuri jam leidžia pareikšti savo komandą LR čempionatuose).
Tačiau jei Jūsų klubas nevysto profesionalaus sporto ir neturi ženklių finansinių pajamų, galite pasirinkti asocijuotos narystės formą – tokiu atveju nereikia mokėti LASF narystės mokesčių, tačiau , tokiomis pačiomis sąlygomis kaip LASF tikriesiems nariams, galima dalyvauti mėgėjiškose varžybose ar E kategorijos licencijų reikalaujančiuose čempionatuose, pirmenybėse. LASF asocijuotas narys, vykdantis sportinę veiklą, moka Suvažiavimo nustatytus tikslinius įnašus federacijos veiklai remti.

LASF tikraisiais nariais tapti galite:
– pateikę rašytinį prašymą LASF Tarybai ir dviejų esamų LASF narių raštiškas rekomendacijas;
– taip pat turite pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išduoto registravimo pažymėjimo kopiją ir savo veiklos aprašymą, o jei Jūsų organizacija turi narių, tai pateikiamas jų sąrašas.

Gavusi prašymą, Taryba posėdyje priims sprendimą. Tarybai patenkinus prašymą, priimtasis narys per vieną mėnesį nuo Tarybos sprendimo privalo sumokėti nustatyto dydžio stojamąjį ir nario mokestį. Nario teisės ir pareigos įgyjamos sekančią darbo dieną po stojamojo ir nario mokesčių sumokėjimo.

LASF asocijuotais nariais tapti galite:
– pateikę rašytinį nustatytos formos prašymą Tarybai, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išduotą registravimo pažymėjimo kopiją ir savo veiklos aprašymą.
Gavusi prašymą, Taryba posėdyje priims sprendimą.


Į viršų ↑